ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

อัตราการใส่ปุ๋ยแคท

นาข้าว
เคมี + อินทรีย์   อินทรีย์
แบบ ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย เคมี+อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ หมายเหตุ
นาข้าว : ทอง  : ชมพูฟ้า
1 20-30 วัน หลังปลูกข้าว 46-0-0 + Kat นาข้าว 1 : 2 6-8 ไร่ Kat นาข้าว,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 : 1 1 20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมนสูตรนาข้าว (กรีนโนคา) 1 : 8 ไร่ 
1 45-60 วัน หลังข้าวตั้งท้อง 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 6-8 ไร่ Kat นาข้าว,Kat ชมพูฟ้า,Kat ทอง 2 : 1 : 1 1 45-60 วัน ใส่กันเชื้อรา (ไตรโคเดอร์ม่า) 1:8 ไร่
2 20-30 วัน หลังปลูกข้าว 46-0-0 + Kat ทอง 1 : 2 6-8 ไร่ Kat นาข้าว,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 : 1 1 20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมนสูตรนาข้าว (กรีนโนคา) 1 : 8 ไร่ 
2 45-60 วัน หลังข้าวตั้งท้อง 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 6-8 ไร่ Kat นาข้าว,Kat ชมพูฟ้า,Kat ทอง 2 : 1 : 1 1 45-60 วัน ใส่กันเชื้อรา (ไตรโคเดอร์ม่า) 1:8 ไร่
พืชไร่
เคมี + อินทรีย์   อินทรีย์
ข้าวโพด
แบบ ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย เคมี+อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่   อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ หมายเหตุ
  พืชไร่ : ทอง  : ชมพูฟ้า
1 รองพื้น (พร้อมหยอดเมล็ด) 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 6 ไร่   พืชไร่,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 : 1 1  
1 20-30 วัน หลังปลูก 46-0-0 + Kat ทอง 1 : 1 6 ไร่         20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมน (ไครโตซาน)   6 ไร่ 
1 45-60 วัน ออกดอก 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 6 ไร่   พืชไร่,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 : 1 1
มันสำปะหลัง
แบบ ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย เคมี+อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่   อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ หมายเหตุ
พืชไร่ : ชมพูฟ้า
1 รองพื้น (หว่านตอนยกร่อง)     1/2 - 1 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
1 30-90 วัน 15-15-15+ Kat ชมพูฟ้า 1 : 3 4-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1 30-90วัน ฉีดฮอร์โมน (ไครโตซาน)      6 ไร่ 
1 30-90 วัน กรณีต้องการน้ำหนักแป้งเพิ่ม 0-0-60 + Kat ชมพูฟ้า 1 : 5 4-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1
อ้อย
แบบ ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย เคมี+อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่   อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ หมายเหตุ
พืชไร่ : ชมพูฟ้า
1 รองพื้น (ปลูกปีแรก)     4-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
1 40 - 50 วัน อ้อยแตกหน่อ 46-0-0 + Kat ทอง + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 : 1 4-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
1 90 วัน เพิ่มความหวาน 15-15-15 + ชมพูฟ้า 1 : 3 4-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
1 ปีที่ 2 - 5      1-2 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
1 40 - 50 วัน อ้อยแตกหน่อ 46-0-0 + Kat ทอง + Kat ชมพูฟ้า 1 : 1 : 1 5-6 Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1  
ยางพารา
แบบ ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย เคมี+อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่   อินทรีย์ ส่วนผสม/กส. จำนวนไร่ หมายเหตุ
พืชไร่ : ชมพูฟ้า
1 รองพื้น  0-0-60 + ชมพูฟ้า 1 : 3 4-6 Kat ชมพูฟ้า 2 : 1 1 6 เดือนครั้ง
Kat ทอง เพิ่ม ไนโตรเจน กับ โปรแตสเซียม ไม่ใส่ 0-0-60 จำพวกที่ไม่ต้องการเร่งพวกแป้งมากนักใช้กับนาข้าว สูตรนี้ก็ OK แต่ก็ใช้กับพืชไร่บางชนิดได้ กรณีไม่ต้องการเร่งแป้งมากนัก ไม่เหมาะกับมันสำปะหลัง,ยางพารา

Kat ชมพูฟ้า เพิ่ม ไนโตรเจน หนัง มัน ที่มาจากสัตว์ ใส่ 0-0-60 (เพิ่มแป้ง) เหมาะกับพืชไร่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ที่ต้องการเร่งแป้ง