ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับพืชไร่

ประโยชน์

ทำให้พืชไร่เจริญเติบโตได้ดี ทำให้ลำต้นและใบแข็งแรง ต้านทานโรคและศัตรูพืชได้ดี ให้ผลผลิตสูง ได้น้ำหนัก รสชาติดี ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ข้อควรทราบ

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สำหรับพืชไร่ ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตของพืช ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตรพืชไร่ หรือ Max ชมพูทอง และสำหรับไร่ในช่วงให้ผลผลิต ติดดอก ออกผล ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูฟ้า เพิ่มแป้ง

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับพืชไร่

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305