ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับต้นปาล์ม

ประโยชน์

- ช่วยให้ต้นปาล์มโตเร็ว ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง สะโพกใหญ่ ทะลายใหญ่ ลูกสม่ำเสมอ
- ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน
- ทำให้ดินร่วนซุย
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
- ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ข้อควรทราบ

การใช้ปุ๋ยสำหรับต้นปาล์มที่เป็นปาล์มปลูกใหม่ และปาล์มอายุ 1 – 3 ปี ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร ปาล์ม แต่สำหรับปาล์มระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว 4 ปีขึ้นไป ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูฟ้า

ในกรณีเก็บผลผลิตปาล์มแล้ว ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร ปาล์ม บำรุงต้นปาล์มเพื่อช่วยให้ต้นปาล์มแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลผลิตในรอบต่อไป

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับปาล์ม

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305