ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

แคท คลีนิกเกษตร

เครือข่าย แคท คลีนิกเกษตร

เป็นรูปแบบร้านค้าเกษตรแนวใหม่ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย 2 สาขาแรก ทั้งที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
การให้บริการของ แคท คลีนิกเกษตร นอกจากจะจำหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ครบวงรจแล้ว ยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย
KAT clinic Kaset's network

launched in 2009 in Kamphaengphet Province and Uthai-thani Province with a view to strengthen KAT's distribution channel. The network focuses on promoting sustainable relationship with end user.