ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับพืชผัก

ประโยชน์

- ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นและใบแข็งแรงป้องกันการเจาะทำลายของแมลงศัตรูพืชผัก ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินร่วนซุย เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชผัก

ข้อควรทราบ

*การใช้ปุ๋ยสำหรับพืชผักกินใบ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตรพืชไร่
**สำหรับพืชผักที่กินผลและดอก ในระยะแรก ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคทสูตรพืชไร่ ระยะที่สอง ช่วงให้ผลผลิต ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคทสูตร Max ชมพูทอง

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับพืชผัก

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305