ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น

ข้อควรทราบ

การใช้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ยังไม่อยู่ในช่วงระหว่างกำลังให้ผลผลิต ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร พืชไร่ หรือ Max ชมพูทอง

แต่สำหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้นระยะเวลาที่กำลังให้ผลผลิต ออกดอก ผล ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูฟ้า

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ช่วงหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ต้องบำรุงต้นไม้ให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมจะออกดอกผลในครั้งต่อไปให้ใส่ปุ๋ย Max ชมพูทอง หรือสูตรพืชไร่

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305