ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

สินค้าของบริษัท

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมาย ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ, สารสกัดสมุนไพร, จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช ฯลฯ โดยสินค้าของเรานั้น ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ "ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สินค้าเกษตร ปลอดสารพิษ"

Products

KAT has continuously conducted R&D to ensure that the organic fertilizer produced by the company can meet the requirement as set by the Ministry of Agriculture and Cooperative or other International Agencies concerned.