ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราฝนทิพย์

นาข้าว : เพิ่มความแข็งแรงให้กับรวงข้าว เมล็ดข้าวได้ปริมาณมาก ให้ผลผลิตเป็นอย่างดี
พืชไร่ : เพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์สร้างขยายขนาดหัวฝัก และลำต้น
ยางพารา : เพิ่มปริมาณและคุณภาพ น้ำยางลำต้นและรากแข็งแรง


ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305