ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับมันสำปะหลัง

วิธีการใช้

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท รอบโคนต้น หรือระหว่างแถว ห่างจากลำต้น 5 – 6 นิ้ว หากรองพื้นก่อนปลูก ควรใส่โรยขอบหลุมปลูก หรือคลุกในหลุมปลูกมันสำปะหลังได้ยิ่งดี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท หากสามารถพรวนดินให้ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปอยู่ใต้ดินได้ จะทำให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์

ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เพิ่มผลผลิตมากขึ้น

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305