ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับยางพารา

วิธีการใช้

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท รอบโคนต้น โดยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 เมตร รัศมีไม่เกิน 3 เมตร* หาก สามารถพรวนดินเพื่อให้ปุ๋ยลงไปอยู่ใต้ดินได้โดยไม่กระทบระบบรากของยางพารา หรือหาวัสดุอินทรีย์กลบปุ๋ยได้ จะทำให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคทมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท จะทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตและเขียวงามอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยทำให้ผลผลิตน้ำยางมากขึ้น หน้ายางนิ่ม กรีดง่าย หากให้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ต้นยางพาราทนทานต่อการเข้าทำลายจากแมลงศัตรูพืช ดินร่วนซุย ช่วยลดต้นทุกการผลิต

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับยางพารา

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305